Happy Chinese New Year!

Happy Chinese New Year to you all! Wish all of you and your families to be happy, healthy, and prosperous!

CALA Midwest Executive Committee:

Fu Zhuo
Vincci Kwong
Jianying Shou
Wen-Ling Liu
Haiwang Yuan
Lijun Xue
Yan He