2018-2019

Executive Board

President: Mingyan Li, mli5@uic.edu

Vice President/President Elect: Minhao Jiang, minhao.jiang4cmte@gmail.com

Immediate Past President: Yan He, yh4@iuk.edu

Treasurer: Liangyu Fu, liangyuf@umich.edu

Nomination and Election Committee Chair:
Yan He, yh4@iuk.edu