2010-2011 Committees


President: Ning Zou, zou.ningzou@gmail.com

Vice President: FuWaye Bender, benderwei9@gmail.com

Treasurer: Mingyan Li, lilylmy@gmail.com

 

COMMITTEES CHAIR MEMBERS
Web Xiaocan Wang Linda Wen
xiaocan.wang@indstate.edu
Hong Cheng
chengh@ius.edu
Fang Wan
Research and Discussion – Digital Archives Mingyan Li Sharon Hu
lilylmy@gmail.com chu@csu.edu
Laura Fu
Linda Wen
Conference Planning FuWaye Bender Hong Cheng
Benderwei9@gmail.com chengh@ius.edu
Public Relations Ning Zou Yi Han
zou.ningzou@gmail.com hanyi2010@gmail.com
Membership Sherab Chen
chen.1140@osu.edu
Nomination and Election Jen-Chien Yu Haiwang Yuan
yuj@muohio.edu haiwang.yuan@wku.edu
Lisa Zhao
zhls50@yahoo.com